โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ
1. บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด 384,178,612 32.01
2. HEATCRAFT AUSTRALIA PTY LTD 65,255,000 5.44
3. น.ส.อุไร เข็มอำนาจ 50,220,078 4.19
4. ร.ท.ศุภกร จันทศาศวัต 48,531,818 4.04
5. น.ส.กัลป์ปภัส พานพิชย์ทวี 42,577,429 3.55
6. น.ส.ศศิ อิงคนันท์ 30,934,389 2.58
7. นายสุชน สิมะกุลธร 30,311,462 2.53
8. นายสุรพร สิมะกุลธร 30,295,128 2.52
9. นายอานนท์ สิมะกุลธร 27,616,824 2.30
10. นายสุเมธ สิมะกุลธร 27,159,320 2.26