การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน


จดหมายแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 438 KB
สื่งที่ส่งมาด้วย:
1. หนังสือสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.55 MB
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนตามสิทธิ (ส่วนที่ 1) 181 KB
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนเกินสิทธิ (ส่วนที่ 2) 182 KB
4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ 168 KB