ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่ดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 34 โดยในระยะแรกบริษัทได้รับเทคโนโลยีมาจาก Tecumseh และ Sanyo ซึ่งเป็นผู้ผลิตระดับชั้นนำของโลก จากนั้นบริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเองจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัทมีขนาดของ Displacement ค่อนข้างกว้างครอบคลุมความต้องการของตลาดที่ใช้กับเครื่องทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในตลาดโดยรวม

จากแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมทางการตลาดที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ โดยที่บริษัทเป็นผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป เช่น ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศเพื่อจำหน่ายแข่งขันกับลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสามารถจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกราย โดยในปี 2559 มียอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นจำนวนรวม 2.73 ล้านเครื่อง ซึ่งแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็นดังนี้

 • ตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น และตู้แช่ระดับชั้นนำในประเทศหลายรายได้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่นๆ
 • ลาดส่งออกต่างประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่และ เครื่องปรับอากาศระดับชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America, Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand ซึ่งรายการค้าโดยเกือบทั้งหมดใช้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

โดยบริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ให้นำเสนอมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งดำเนินการในแนวทางดังนี้

 • ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประหยัดการใช้พลังงาน
 • ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนตํ่าลง

สำหรับความต้องการบริโภคในตลาดต่างประเทศนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปํจจุบันปริมาณการบริโภคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศมีส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของประชากรในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีและประชากรที่มีกำลังซื้อของกลุ่มประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายๆ พื้นที่ของโลก แต่ในทางกลับกันปริมาณการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเดิมมีจำนวนที่ลดลงเช่นกัน ทั้งนี้เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมที่ยังผันผวนไม่ฟื้นตัวชัดเจนและได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่มั่นคงทางการเมืองโดยทั่วไป และความต้องการสำหรับตลาดในประเทศในปี 2559 นั้นมีจำนวนลดลงเนื่องจากประเทศไทยประสบกับวิกฤตทางธรรมชาติทั้งภัยแล้งและอุทกภัยในวงกว้างส่งผลให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปมีกำลังซื้อลดลง

หลายปีที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเกิดการแข่งขันตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นในด้านราคาขายที่ถูกลงโดยเฉพาะมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็นในครัวเรือน เนื่องจากมีผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกระดับชั้นนำหลายรายในโลกที่มีกำลังผลิตรวมกันมากกว่าปริมาณความต้องการโดยรวมของตลาดโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีกำลังการผลิตโดยรวมมากที่สุดในโลก และผลจากภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมที่ยังผันผวนไม่ฟื้นตัวชัดเจนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีอัตราลดลงส่งผลให้ราคาขายของปีปัจจุบันมีการแข่งขันด้านรุนแรงมากขึ้นอีกโดยเฉพาะสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศจีน

ในการดำเนินธุรกิจนั้นมีตัวแปรสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ได้แก่

 • ความต้องการพื้นฐานในการมีอุปกรณ์ทำความเย็นเพื่อดำรงชีวิตภายใต้ภาวะโลกร้อน
 • ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของแต่ละประเทศที่กระทบต่อกำลังซื้อภาคครัวเรือน
 • คุณภาพ ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานของตัวผลิตภัณฑ์และการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
 • ราคาต้นทุนวัตถุดิบทองแดง และเหล็กซึ่งผันผวนปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนน้ำมัน
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยที่เป็นผลจากประสิทธิผลของการผลิตที่ทำได้ ณ. ระดับขนาดกำลังการผลิตที่ต่างกันc
 • การผันผวนของค่าเงินบาทต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการขายส่งออกต่างประเทศ
 • ราคาขายที่แข่งขันได้ ที่เป็นผลจากต้นทุนผลิตสินค้าและค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยรวมที่ต่ำ

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

(1) รายได้จากการขายและบริการ

ยอดการขายและบริการในปี 2559 มีมูลค่ารวม 8,665.89 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มียอดการขายและบริการมูลค่ารวม 10,544.38 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่ลดลง 1,878.49 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 17.82 ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2559 ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนทำให้การบริโภคโดยรวมลดลง และการแข่งขันทางธุรกิจด้านราคาขายที่รุนแรงมากขึ้น

(2) อัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2559 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.55 ซึ่งเท่ากันกับปี 2558 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.56 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนและและสามารถบริหารงานขายรุ่นสินค้าที่สร้างกำไรได้ดี ต้นทุนเหล็กและทองแดงที่เป็นวัตถุดิบหลักมีราคาลดลง รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และผลการปรับลดราคาขายตามความต้องการของลูกค้าตามภาวะการแข่งขันในตลาด

(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 • ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายการขายเป็นจำนวนเงิน 87.15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่เป็น 162.84 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่ลดลง 75.68 ล้านบาท โดยรวมเป็นผลจากยอดการขายที่ลดลงจากปีก่อน
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจำนวนเงิน 446.76 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่เป็นจำนวนเงิน 391.99 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น 54.77 ล้านบาทโดยมีการบันทึกประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 33.82 ล้านบาท และของปี 2557 ที่มีเป็นจำนวนเงิน 411.32 ล้านบาท ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประมวลผลข้อมูลขององค์กร (Enterprise resource management) โดยใช้โปรแกรม SAP
 • กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2559 มีผลเป็นขาดทุนจำนวน 11.86 ล้านบาท ส่วนปี 2558 มีผลเป็นขาดทุนจำนวน 18.19 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลจากรายการซื้อวัตถุดิบทองแดงและเหล็กจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าลงของเงินสกุลบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา แต่ขณะที่ในปี 2557 มีผลเป็นกำไรจำนวน 13.45 ล้านบาท

(4) รายได้อื่น

รายได้จากการขายเศษซากในปี 2559 มีรายได้จากการขายเศษซากเป็นจำนวนเงิน 168.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มียอดรายได้ 219.14 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 50.24 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 22.93 เป็นผลจากรายได้ขายเศษซากทองแดงและเหล็กลดลงเนื่องจากราคาในปี 2559 ลดลงต่ำกว่าปี 2558 และปริมาณการใช้วัตถุดิบทองแดงและเหล็กลดลงจากปริมาณการผลิตที่ลดลง

(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจำนวนเงิน 186.84 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจำนวนเงิน 210.80 ล้านบาท ซึ่งลดลงป็นจำนวนเงิน 23.96 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 22.93 เป็นผลจากยอดหนี้เงินกู้ยืมลดลง

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรโดยสรุป

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2559 ยังคงขยายตัวบ้างแต่ภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งและอุทกภัยในวงกว้างทำให้กำลังซื้อและการบริโภคของประชากรมีน้อยลง นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมยังคงผันผวนและมีผลกระทบมากขึ้นจากเศรษฐกิจของจีนที่มีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงทำให้การบริโภคโดยรวมของโลกไม่ขยายตัวเท่าที่ควร อีกทั้งการแข่งขันลดราคาขายที่รุนแรงมากจากผู้ผลิตในประเทศจีนซึ่งบริษัทต้องปรับลดราคาขายตามการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด จากปัจจัยที่กล่าวนี้ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทในปี 2559 ลดลง

จากปี 2558 ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจำนวนเครื่องและถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงดังกล่าวแต่ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจที่ได้ผลเป็นกำไรซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนทางธุรกิจที่สำคัญดังนี้

 • ราคาของต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในปี 2559 ได้ปรับลดลงตามภาวะตลาดโลกซึ่งลดต่ำกว่าราคาปี 2558 ในอัตราประมาณร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามลำดับ
 • บริหารจัดการต้นทุนสินค้าได้ตามเป้าหมายเป็นผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้น
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์ในปี 2559 โดยเฉลี่ยอ่อนค่าลงกว่าปี 2558 ในอัตราประมาณร้อยละ 3
 • บริหารงานขายที่สร้างกำไรได้เป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาขายที่ลดลงจากภาวะการแข่งขัน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถรักษากำไรขั้นต้นของปี 2559 ได้ที่อัตรา 7.55% ซึ่งเท่ากับปี 2558