ปี 2561 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2561 473 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2561 482 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2561 268 KB
ปี 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560 563 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2560 620 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2560 325 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2560 833 KB
ปี 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2559 570 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2559 311 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2559 321 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2559 300 KB
ปี 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2558 555 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2558 374 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2558 360 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2558 341 KB
ปี 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2557 591 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2557 346 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2557 286 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2557 271 KB
ปี 2556 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2556 499 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2556 322 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2556 308 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2556 275 KB
ปี 2555 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2555 456 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2555 275 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2555 269 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2555 243 KB
ปี 2554 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2554 432 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2554 347 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2554 321 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2554 307 KB
ปี 2553 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2553 455 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2553 296 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2553 259 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2553 240 KB
ปี 2552 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2552 402 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2552 265 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2552 302 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2552 228 KB
ปี 2551 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2551 388 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2551 290 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2551 284 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2551 241 KB
ปี 2550 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2550 430 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2550 266 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2550 283 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2550 240 KB
ปี 2549 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2549 375 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2549 225 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2549 248 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2549 198 KB