2560 2559 2558 2557 2556
งบการเงินรวม (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 7,297,335 7,746,907 8,216,797 8,949,395 8,783,015
หนี้สินรวม 5,071,842 5,208,941 5,567,271 6,889,913 6,272,267
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,225,493 2,537,966 2,649,526 2,059,482 2,510,748
รายได้จากการขายและบริการ 9,263,907 8,665,888 10,544,381 11,330,118 10,753,923
รายได้รวม 9,559,515 8,851,816 10,770,918 11,747,444 11,173,551
กำไรขั้นต้น 250,675 654,284 796,926 385,104 435,202
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (172,753) 63,303 212,379 57,420 881
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
กำไรสุทธิ /รายได้รวม (1.81) 0.72 1.97 0.49 0.01
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (7.76) 2.49 8.02 2.79 0.04
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (2.37) 0.82 2.58 0.64 0.01
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.144) 0.053 0.19 0.057 0.0009
เงินปันผล * 0.05 ** 0.10 *** 0.15 **** 0.50
มูลค่าตามบัญชี 1.85 2.11 2.38 2.06 2.70
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรโดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรโดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
*** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท(สิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ของกำไร โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
**** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1421(2)/2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท(ห้าสิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้นซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้เป็นกำไรสะสมที่เกิดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2556 รวมทั้งกำไรในปี 2557 โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มกราคม 2558