2559 2558 2557 2556 2555
งบการเงินรวม (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 7,746,907 8,216,797 8,949,395 8,783,015 8,917,530
หนี้สินรวม 5,208,941 5,567,271 6,889,913 6,272,267 6,538,631
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,537,966 2,649,526 2,059,482 2,510,748 2,378,899
รายได้จากการขายและบริการ 8,665,888 10,544,381 11,330,118 10,753,923 11,539,419
รายได้รวม 8,851,816 10,770,918 11,747,444 11,173,551 12,021,149
กำไรขั้นต้น 654,284 796,926 385,104 435,202 521,853
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 63,303 212,379 57,420 881 215,822
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
กำไรสุทธิ/รายได้รวม 0.72 1.97 0.49 0.01 1.8
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.49 8.02 2.79 0.04 9.07
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 0.82 2.58 0.64 0.01 2.42
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.053 0.19 0.057 0.0009 0.25
เงินปันผล *0.1 **0.15 ***0.50 0.2
มูลค่าตามบัญชี 2.11 2.38 2.06 2.7 2.8
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติใหน้ ำ เสนอทีป่ ระชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ครัง้ ที่ 38/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไร โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ของกำไร โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
*** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1421 (2) /2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้นซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้เป็นกำไรสะสมที่เกิดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2556 รวมทั้งกำไรในปี 2557 โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มกราคม 2558