หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการ หลังจากชำระภาษีแล้ว

สำหรับบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากการดำเนินงานมีผลกำไร

วันที่คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
วันผลประกอบการ
21 ก.พ. 61 08 มี.ค. 61 24 พ.ค. 61 เงินปันผล 0.05 กำไรสะสม
22 ก.พ. 60 27 เม.ย. 60 18 พ.ค. 60 เงินปันผล 0.10 กำไรสะสม
24 ก.พ. 59 08 มี.ค. 59 18 พ.ค. 59 เงินปันผล 0.15 กำไรสะสม
17 ธ.ค. 57 29 ธ.ค. 57 16 ม.ค. 58 เงินปันผล 0.50 กำไรสะสม
20 ก.พ. 56 05 มี.ค. 56 23 พ.ค. 56 เงินปันผล 0.20 01 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
23 ก.พ. 54 08 มี.ค. 54 19 พ.ค. 54 เงินปันผล 0.20 01 ก.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53
10 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 08 ก.ย. 53 เงินปันผล 0.20 01 ม.ค. 53 - 30 มิ.ย. 53
04 พ.ย. 51 17 พ.ย. 51 19 ธ.ค. 51 เงินปันผล 0.50 กำไรสะสม