บริษัทได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ 24 มีนาคม 2523 และได้เปิดดำเนินธุรกิจ (Grand opening) ตั้งแต่ 13 มกราคม 2525 ซึ่งเป็นเวลา 35 ปีเต็ม บริษัทได้เติบโตจากบริษัทขนาดเล็กที่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจประมาณ 110 ล้านบาทและมีพนักงานประมาณ 500 คน ปัจจุบัน (ปี 2559) บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 8,851.82 ล้านบาทและมีพนักงานรวมประมาณ 5,000 คน อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเกิดการแข่งขันตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นจากผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีกำลังการผลิตรวมกันมากที่สุดและมากกว่าปริมาณความต้องการโดยรวมของตลาดโลกซึ่งก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันทั่วโลกประสบปัญหาติดต่อกันมาหลายปี ทำให้มีบริษัทหลายแห่งในโลกทยอยกันปิดตัวลงและสำหรับบริษัทของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างมากทำให้ผลประกอบการได้ลดต่ำลงจากปี 2558 ที่มียอดการขายและบริการเป็นจำนวนเงิน 10,544.38 ล้านบาท แต่ในปี 2559 มียอดการขายและบริการเป็นจำนวนเงินเพียง 8,665.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวนเงิน 1,878.49 ล้านบาทหรือลดลงอัตราร้อยละ 17.82 อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทย่อยจึงทำให้ผลประกอบการพอมีกำไรอยู่บ้าง

บริษัทยังคงนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการวิจัยพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานสากล มีราคาที่แข่งขันได้ส่งมอบได้ตามกำหนด ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทขอขอบคุณกรรมการที่ได้มีส่วนชี้แนะและกำกับดูแล และลูกค้าผู้มีอุปการคุณ บริษัทคู่ค้า หน่วยงานราชการและสถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานที่ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ และบริษัทขอให้มีความมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีอุปการะคุณต่อบริษัทโดยทั่วกัน

(นายสุรพร สิมะกุลธร)
ประธานกรรมการ