ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท ได้ตามที่อยู่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

จดหมายอิเลคโทรนิกส์:
kkc-bod@kulthorn.com

จดหมายธรรมดา :
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คณะกรรมการตรวจสอบ

จดหมายอิเลคโทรนิกส์:
kkc-auditcom@kulthorn.com

จดหมายธรรมดา :
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสาร ที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท และ ดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ จะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

Full Name:
E-mail: *
Subject: *
To:
Meassge: *
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้