คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธวัชชัย จรณะกรัณย์ และนายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบและมีผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)ได้กำหนดไว้

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งโดยมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและในบางวาระได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ได้ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 • การสอบทานรายงานทางการเงิน:

  ได้สอบทานข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้อยู่ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วม เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีด้วย

 • ระบบควบคุมภายใน

  ได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยด้วย ได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจำปี สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

 • การบริหารความเสี่ยง

  จากการสอบทานพบว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 • รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการทำธุรกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยตลอดจนรายการที่เกี่ยวโยงกันอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขในทางธุรกิจปกติเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปี 2559 จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 แห่งบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 อีกวาระหนึ่ง ในอัตราค่าบริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท โดยมีเหตุผลจากปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามแนวปฏิบัติของทางสำนักงานก.ล.ต.ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2560 นี้ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร ได้เชิญผู้สอบบัญชีมาหารือเพื่อขอทราบข้อคิดเห็นและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งไม่พบเรื่องที่ผิดปกติและเป็นสาระสำคัญ

วันที่ 10 มีนาคม 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ