การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
รวมทั้งการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น


เอกสาร ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์
สิ่งที่ส่งมาด้วย:    
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 105 KB
2. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 87 KB
3. แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 92 KB
4. การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 126 KB